One Lexington
Thomas Bartz
602.206.0583
thomasbartz@cox.net
Thomas Bartz
Call Thomas today to see this home (602) 206 -0583!!!